Transcripció, amb algunes correccions, de la entrevista amb Noemí Rodríguez a la 27a Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà

English version below

N: Molt bon dia, benvingut. No diem res de nou, si parlem dels problemes o parlem de tots els comentaris polaritzats – no sempre bons, a vegades dolents, a vegades fantàstics – de la reintroducció dels superdepredadors en nostre entorn. [Mirant la samarreta] està perfecte per l’ocasió.

Tot això ha generat canvis i no necessàriament negatius. Avui ens parlem perquè justament Els Pirineus indòmits, una renaturalització sorprenent es el títol del llibre que avui ens presentar las Edicions Sidillà, de Steve Cracknell, on parla de quin ha estat l’impacte d’aquesta reintroducció i d’aquest nou paper que ten els superdepredadors en nostre entorn natural. Molt bon dia. Benvingut.

S: Bon dia.

N: Fins a quin punt genera canvis aquesta reintroducció dels grans depredadors dins de la natura, dins del nostre context?

La arribada dels óssos

S: Som en una situació de canvis globals climàtics però la arribada dels óssos ha canviat molt per els Pirineus i sobretot per els ramaders amb depredacions i canvis de manera de gestionar las pastures de muntanyes. Abans, durant potser 50 anys les ovelles eren a les muntanyes quatre mesos de l’estiu sense gran ajuda. Un cop per setmana, dos cops per setmana, el pastor, el ramader pujava veure las ovelles, cuidar-les. Però amb la arribada dels óssos cal un pastor tota la setmana.

N: Estiguin pendent.

S: Sí. Es un canvi que ha fet molt més feina per els ramaders.

N: Vostè parla… en aquest llibre va entrevistar-se amb un món de pastors. Va conèixer de prop tots els afectats, tots els implicats – no, afectats sempre es parlar de forma negativa – totes les persones concernides de quin era l’impacte de l’arribada de aquets grans depredadors altre cop en el medi natural i prop, justament dels ramats i las persones que viuen en àmbits de muntanya. El sentiment es sempre negatiu o… perquè jo apercebo en el seu llibre la arribada dels depredadors en certa manera es una manera de reequilibrar el sistema.

S: Es una manera de reequilibrar la natura, perquè la renaturalització va de l’idea que la natura necessita processos naturals que no estan ben representats als Pirineus ara en dia. Els processos son…

Garrins de senglar

Una definició de renaturalització

La depredació. Tenim guineus però no superdepredadors. Tenim herbívors que fan una feina important als Pirineus per a la renaturalització perquè obren espais i un dels problemes ara es els prats [de dall] que desapareixen. Tenim altres processos com la carronyera que son representats per els voltors però no n’hi ha molt. Tenim també ara castors que poden canviar molt els rius. I la idea de la renaturalització es de promoure aquets processos. No es un qüestió de un animal o un altre animal, son los processos. Es un idea holística. Però, el llibre no es un llibre a favor o en contra de la renaturalització. Es un investigació del que està passant als Pirineus amb veus de pastors, de conservacionistes, caçadors i una llarga mena de persones.

N: El llibre va rebre un premi en la seva versió anglesa, la seva versió original. Mi imagino que també, clar, un llibre que està tan centrat en el Pirineu, jo no se si est un tema que toca molt de prop a altres indrets, la problemàtica de la reintroducció dels grans mamífers? Es molt particular aquí al Pirineu tot i que no es l’únic lloc, òbviament, on es fa?

S: La idea de la renaturalització ve dels Estats-Units, del Parc de Yellowstone on no hi ha moltes persones. Aquí als Pirineus tenim unes muntanyes humanitzades i es per això que tenim problemes amb la idea. Cal dir que hi ha una cultura de ovelles que era i queda important per la vida dels pobles.

N: I tant!

La coexistència amb depredadors

S: Las ovelles ens han acompanyades des de cinc mil anys i ara son aquí, però per quants temps? No sabem si la coexistència amb depredadors es possible o no.

N: Clar. Suposo que es el gran dilema de veure fins a quin punt una muntanya tanta humanitzada com la nostre i la reintroducció de determinades especies realment poden coexistir sense problemes. Vostè es dels favorables dels que creen que això es possible, o… ja se que el llibre no s’hi fixa, el llibre, es veritat que es un llibre que intentar fer molt ponderat, que donar la veu a tothom. Tothom exposa el seu punt de vista, però jo li demano a Steve. A vostè, com veu?

S: Va fer una problema i no tinc la pretensió de dir que, cal que fer això o així. Hi ha persones que treballen en aquesta qüestió després de vint o trenta anys. El que volia fer era de representar las veus de tots els sectors.

N: Clar. Veurem quin es el futur. Serà qüestió de temps veure on anem, de quina manera acabem encaixant les diferents peces. Per què tothom estigui… No vull dir estigui content, vaja. Que coexisteixen de la millor manera possible. Esperem que estigui així.

Una informació veraç i contrastada

Si hi ha persones que estén interessades per veure aquets diferents punts de vista, realment es un llibre que et permet de veure el punt de vista dels naturalistes, dels caçadors, dels ramaders, de… Realment es una ventall molt ampli i per fer-se una idea molt aproximada i poder-se formar una pròpia opinió; arran, doncs, d’una informació veraç i contrastada tenim l’oportunitat de fer-ho a través d’aquest llibre, Els Pirineus indòmits, una renaturalització sorprenent. Un llibre que va rebre un premi molt prestigiós el 2021 i que ara arribar en versió catalana amb una edició molt acurada que l’Steve ha estat vigilant molt de prop perquè fos el molt acurada possible. Steve Cracknell, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.

S: Merci.

Steve Cracknell interviewed by Noemí Rodríguez

At the 27th Pirineu Book Fair in Organyà, 3 September 2023. Talking about the Catalan translation of The Implausible Rewilding of the Pyrenees.

Transcription

N: Good morning, welcome. There is nothing new about the problems or the polarized comments – not always good, sometimes bad, sometimes crazy – regarding the reintroduction of apex predators into our environment. [Looking at the T-shirt] It’s perfect for the occasion.

All of this has generated changes, and not necessarily negative ones. Today, we are talking because Els Pirineus indòmits, una renaturalització sorprenent, is the title of the book being presented to us today by Edicions Sidillà, written by Steve Cracknell, where he talks about the impact of this reintroduction and the new role that apex predators play in our natural environment. Good morning. Welcome.

S: Good morning.

N: To what extent does the reintroduction of large predators generate changes in nature, within our context?

Reintroduction of bears

S: We are in a situation of global climate change, but the arrival of bears has changed a lot for the Pyrenees, especially for shepherds, with predation and changes in the way mountain pastures are managed. Before, for perhaps 50 years, the sheep were in the mountains for four months in the summer without much help. Once a week, twice a week, the shepherd would go to see the sheep, take care of them. But with the arrival of the bears, a shepherd is needed all week.

N: Staying alert [for problems].

S: Yes, it’s a change that has created much more work for the shepherds.

Rebalancing the system?

N: You speak… in this book, you interviewed many shepherds. You got to know all those affected up close, all those involved – no, affected is to speak negatively – all the people concerned by the impact of the return of these large predators to the natural environment, close to the herds and people living in mountain areas. Is the sentiment always negative, or… because, in your book, I perceive that the arrival of predators, in a way, is a means of rebalancing the system.

S: It’s a way to rebalance nature because rewilding is based on the idea that nature needs natural processes that are not well represented in the Pyrenees today. The processes are…

Castor

Rewilding: promoting natural processes

Predation. We have foxes but not apex predators. We have herbivores that do important work in the Pyrenees for rewilding because they open up spaces, and one of the current problems is the disappearance of hay meadows. We have other processes like scavenging represented by vultures, but there aren’t many of them. We also have beavers now that can greatly change rivers. The idea of rewilding is to promote these processes. It’s not a matter of one animal or another animal; it’s about the processes. It’s a holistic idea. However, the book is not in favour of, or against, rewilding. It’s an investigation into what is happening in the Pyrenees with the voices of shepherds, conservationists, hunters, and a wide range of people.

N: The book received an award in its English version, its original version. I see that it is, of course, a book that is focused on the Pyrenees. I don’t know if it touches much on other places, the issue of reintroducing large mammals? It’s very specific [what is happening] here in the Pyrenees, although it’s not the only place, obviously, where it’s happening?

S: The idea of rewilding comes from the United States, from Yellowstone National Park, where there are few people. Here in the Pyrenees, we have humanized mountains, and that’s why we have issues with the idea. It should be mentioned that there’s a culture of sheep that used to be and remains important for village life.

N: Absolutely!

S: Sheep have been with us for five thousand years, and they are still here, but for how long? We don’t know if coexisting with predators is possible or not.

N: Certainly. I suppose the great dilemma is to what extent mountains as humanized as ours and the reintroduction of certain species can truly coexist without problems. Are you one of those who believe it’s possible, or… I know the book doesn’t take a stance. The book truly attempts to be balanced, giving everyone a voice. Everyone presents their point of view. But I’m asking you, Steve. What’s your view?

S: It’s a complex issue, and I don’t have the pretension to say, “this must be done this or that way.” There are people who have been working on this issue for twenty or thirty years. What I wanted to do was to represent the voices of all sectors.

N: Certainly. We’ll see what the future holds. It will be a matter of time to see where we’re heading, how we end up fitting the different pieces together. So that everyone is… I don’t mean to say everyone is content, well. That they coexist in the best possible way. We hope it will be like that.

For people interested in different points of view, this is truly a book that allows you to see the perspectives of naturalists, hunters, shepherds, etc. It offers a wide range of viewpoints, allowing you to form your own opinion. Indeed, given the candid and diverse material, Els Pirineus indòmits, una renaturalització sorprenent, is an opportunity for this. The book has received a very prestigious award in 2021 and is now published in Catalan in a carefully produced edition that Steve has been closely monitoring to make it as accurate as possible. Steve Cracknell, thank you very much for being with us, and congratulations.

S: Thank you.